جستجو
Close this search box.

آبه گریندِل

همکار گروه بریج اسپن می‌باشد و سرپرست فعالیت‌های بشردوستانه آن است.


بشردوستی جسورانه

رهبران و مدیران نویسنده: سوزان ولف دیت‌کوف و آبه گریندِل

درس‌هایی از 15 ابتکاری که جهان را دستخوش تغییر کردند. و خیرخواهان بخش خصوصی، در پیشروی برخی از مهم‌ترین تأثیرگذاری‌های اجتماعی قرن گذشته نقش داشتند و به آن یاری رسانده‌اند، از جمله: ریشه‌کن‌شدن فلج اطفال در سطح جهان، ارائه ناهار رایگان یا با تخفیف برای تمام کودکان محصلِ نیازمند، تأسیس خدمات جهانی 911، ازدواج همجنسگرایان...

ژانویه 14, 2019