آلیسون برد

ویراستار ارشد مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد است