آن موریس

کارآفرین و مدیر بنیان‌گذار کنسرسیوم رهبری است.