آویناش کالیس

دانشجوی دکترای دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و محقق طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال است.