جستجو
Close this search box.

اشلی گودال

معاون ارشد رهبری و هوش تیمی در سیسکو سیستمز است.


باورهای غلط درباره بازخورد

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: اشلی گودال و مارکوس باکینگهام

سال‌هاست که مدیران را تشویق می‌کنند تا تقریباً تمامی اقدامات کارکنان خود را مورد ستایش یا انتقاد سازنده‌ی خود قرار دهند. اما راه‌های بهتری هم برای کمک به رشد و پیشرفت کارکنان وجود دارد. صحبت درباره نقش بازخورد در محیط کار، موضوع جدیدی نیست. حداقل از میانه‌های قرن پیش به این سو، پرسش‌های مربوط به...

آگوست 10, 2020