اشلی گودال

معاون ارشد رهبری و هوش تیمی در سیسکو سیستمز است.