الن فان اوستن

استادیار رفتار سازمانی در کیس وسترن است. آن‌ها با همکاری یکدیگر، «آزمایشگاه تحقیقات مربی‌گری» را تاسیس کرده و کتاب «کمک به تغییر افراد» (انتشارات مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، 2019) را نوشته‌اند.