...

الن فان اوستن

استادیار رفتار سازمانی در کیس وسترن است. آن‌ها با همکاری یکدیگر، «آزمایشگاه تحقیقات مربی‌گری» را تاسیس کرده و کتاب «کمک به تغییر افراد» (انتشارات مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، 2019) را نوشته‌اند.


هدایت برای تغییر

مدیریت تغییر نویسنده: الن فان اوستن و ریچارد بویاتزیس و ملوین اسمیت

چگونه به کارکنان کمک کنیم تا توانمندی‌هایشان را شکوفا کنند تغییر دشوار است. می‌توانید این موضوع را از همه‌ی آن‌هایی که در تلاش برای تغییر حرفه، توسعه‌ی مهارت جدید، بهبود روابط یا شکستن عادات بد بوده‌اند، بپرسید. بااین‌حال اکثر افراد در مقطعی از زندگی خود، به تغییر نیاز خواهند داشت. این تغییر، یک گام اساسی...

اکتبر 22, 2020

دسته های مقالات