امیر گولدبرگ

استادیار رفتار سازمانی در دانشکده‎‌ی تحصیلات عالی کسب‎‌وکارِ دانشگاه استنفورد است.