انجی بیمن

دانشیار کالج باروک و مؤلف کتاب در دست چاپ «برتری سفیدهای لیبرال: پیشروی سرکوب طبقاتی و نژادی خاموش» است.