اندرو چستین

مدیرعامل و رئیس تیم شرکت تحقیقات مدیریت ویت‌کیفر است.