جستجو
Close this search box.

اندرو یاروش


افراد مست خلاقیت بهتری در حل مسئله‌ دارند

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: اندرو یاروش

پروفسور اندرو یاروش از دانشگاه ایالت می‌سی‌سی‌پی و همکارانش، به 20 سوژه‌ی مردشان نوشیدنی دادند تا جایی که میزان الکل خونشان تقریباً به حد مستی رسید و سپس به هر کدام از آن‌ها یک مجموعه معما دادند تا آن‌ها را حل کنند. نه‌تنها آن‌هایی که نوشیده بودند پاسخ‌های درست بیشتری را نسبت به گروه کنترل...

سپتامبر 25, 2019