تسدیل ملاکو

روانشناس و مؤلف کتاب «شبیه وکیل‌ها نیستی: خانم‌های سیاه‌پوست و نژادپرستیِ جنسیتی ساختاریافته» است.