...

تسدیل ملاکو

روانشناس و مؤلف کتاب «شبیه وکیل‌ها نیستی: خانم‌های سیاه‌پوست و نژادپرستیِ جنسیتی ساختاریافته» است.


هم‌پیمان بهتری باشید

مدیریت خود نویسنده: تسدیل ملاکو و انجی بیمن و دیوید اسمیت و برد جانسون

چطور مردان سفیدپوست می‌توانند به پیشرفت همکاران اقلیت خود کمک کنند. در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، بالاخره شاهد شکل‌گیری گفت‌وگوهای گسترده دربارۀ موضوعی هستیم که پیش‌تر از صحبت‌کردن دربارۀ آن پرهیز می‌شد: امتیازات ویژۀ مردان سفیدپوست. جنبش‌های #من_هم و «جان سیاه‌پوستان مهم است» در کنار نابرابری‌های ساختاری که در پی پاندمی کووید-19...

سپتامبر 17, 2021

دسته های مقالات