جوئل پودولنی

معاون اپل و رئیس موسسه اموزشی اپل است. او پیش از پیوستن به اپل در سال 2009، رئیس دانشکدۀ مدیریت دانشگاه ییل و عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد و استنفورد بود.