جستجو
Close this search box.

جیوتسنا باتاناگار

استاد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیر پژوهشی موسسۀ توسعۀ مدیریت است