جستجو
Close this search box.

راجاکریشنان گوپالان

استاد دانشکده کسب‌وکار دانشگاه واشنگتن است.


پاداش‌هایی که جواب می‌دهند

استراتژی و اجرا نویسنده: تاد میلبورن و جان هورن و راجاکریشنان گوپالان

چگونه مدیران را از بازی دادن سیستم بازداریم تنظیم اهداف عملکرد اجرایی یکی از مسئولیت‌های اصلی هر هیئت‌مدیره‌ای محسوب می‌شود. متأسفانه این وظیفه‌ای است که هیئت‌ها با آن کشمکش دارند. از سال 2006 تا 2014، تقریبا نزدیک به 1000 مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی که بیشترین ارزش بازار را داشتند، معیارهای مربوط به قراردادهای پرداخت...

ژانویه 13, 2019