...

سالی بلونت

استاد مایکل ل. نمرس در حوزه‌ی استراتژی و مدیر اسبق دانشکده‌ی مدیریت کلوگ در دانشگاه شمال غرب است. او یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌ی ابوت لابراتواریز و اولتا بیوتی است.


چرا اینجا هستیم؟

استراتژی و اجرا نویسنده: پل لینواند و سالی بلونت

اگر خواهان افزایش تعلق خاطر و بهره‌وری کارکنان هستید، به آن‌ها هدف بدهید – هدفی که پیوند مستحکمی با مشتریان و استراتژی سازمان داشته باشد. طی دهه‌ی گذشته، «هدف» تبدیل به یکی از شعارهای مدیریت شده است و از سال 2010، شاهد حضور آن در عنوان بیش از 400 کتاب و هزاران مقاله‌ی حوزه‌ی رهبری...

دسامبر 15, 2020

دسته های مقالات