سالی مایتلیس

استاد رفتار و رهبری سازمانی در دانشکده‌ی کسب‌وکار سعید از دانشگاه آکسفورد است. همچنین مسئولیت روان‌درمان‌گری و کوچینگ (مربی‌گری) مدیران را نیز بر عهده دارد.