...

سوجین یانگ


رهبری فرا‌سیلویی

رهبران و مدیران نویسنده: ایمی ادموندسون و تیزیانا کاسکیارو و سوجین یانگ

چگونه با برقراری ارتباط میان متخصصین درون و بیرون سازمان، ارزش بیشتری را خلق کنید اگرچه اکثر مدیران، اهمیت شکستن سیلوها و شکل‌گیری همکاری میان افراد واحدهای مختلف را می‌دانند، اما باز هم این کار برایشان دشوار است. روابط خود را در محیط کار در نظر بگیرید – برای شروع، افرادی که به آن‌ها گزارش...

سپتامبر 2, 2020

دسته های مقالات