مریم کوچکی

دانشیار مدیریت و سازمان‎‌ها در دانشکده‎‌ی مدیریت کلوگِ دانشگاه شمال غرب است.