ملوین اسمیت

استاد رفتار سازمانی در کیس وسترن است.