...

نوشیر کانترکتور

استاد جین اس. و ویلیام جی. وایت در حوزه‌ی علوم رفتاری در دانشگاه نورث ورث و سرپرست گروه تحقیقاتی «علم شبکه‌ها» است.


دسته های مقالات