جستجو
Close this search box.

نیتیا وادوگاناتان

مدیر اجرایی و سهامدار گروه مشاورۀ بوستون و نیز از اعضای «پروژۀ آیندۀ کار» در این شرکت است. برخی از کمپانی‌های ذکرشده در این مقاله، مشتریان گروه مشاورۀ بوستون هستند.


تجدیدنظر دربارۀ نیروی کار فریلنس

منابع انسانی نویسنده: جوزف فولر و مانجاری رامان و آلیسون بیلی و نیتیا وادوگاناتان

وقت تغییر نگرش فرار رسیده است. بسیاری از کمپانی‌ها از وبسایت‌های فریلنسری برای استخدام کارکنان خویش‌فرمای ماهر بهره می‌گیرند. وقت نگرش استراتژیک به این پلتفرم‌ها فرا رسیده است. در عصر کمبود کارکنان ماهر، اتوماسیون سریع و تحول دیجیتال، کمپانی‌ها کار دشواری برای استخدام کارکنان ماهر دارند. مشکلی که ممکن است دامنۀ آن در آینده بزرگ‌تر...

سپتامبر 13, 2021