والتر فریک

معاون سردبیر در مجله کسب‌وکار هاروارد است.