...

کاترین منسون


کسب و کارهای کوچک چگونه از بحران کرونا نجات پیدا کنند؟

کرونا و کسب‌وکار نویسنده: کاترین منسون

با صدور دستور قرنطینه و عدم خروج از منزل برای امور غیرضروری توسط مسئولین ایالتی و محلی، کسب‌وکارها و به خصوص کسب‌و‌کارهای کوچک محلی، در سراسر آمریکا شرایط دشواری را می‌گذرانند. این سازمان‌ها با استخدام 58.9 میلیون نفر در آمریکا (حدود 47.5 درصد از کل نیروی کار بخش خصوصی) برای اقتصاد ملّی ما حیاتی هستند....

مارس 31, 2020

دسته های مقالات