کرتیس. آر. کارلسون

مدیرعامل تمرین نوآوری، یک سازمان مشاورۀ واقع در سیلیکون ولی را بر عهده دارد. او مدیر موسسۀ پلی‌تکنیک ورسستر و استاد دانشگاه شمال شرق است.