کن بانتا

بنیان‌گذار و مدیر گروه رهبری ونگارد است.