جستجو
Close this search box.

یون‌جین چوی

استادیار رفتار سازمانی در دانشکدۀ کسب‎‌وکار لندن است.


شرکت شما به‌پای چه اعتقاداتی می‎‌ایستد؟

فرهنگ سازمانی نویسنده: پل اینگرام و یون‌جین چوی

با فرهنگ سازمانی، مهم‌ترین ارزش‌های سازمان و کارکنان را همسو کنید تقریبا سال‌ها در جایگاه محقق رفتار و فرهنگ سازمانی و همچنین مشاور شرکت‌ها، به ارزیابی طرز فکر کارکنان دربارۀ ارزش‌ها پرداخته‌ایم. ده‎‌ها مطالعه طراحی کرده‌ایم تا نقش شناخت صحیح از ارزش‌های فردی و سازمانی بر تصمیم‌گیری، انگیزه، روابط، آسایش ذهنی، رهبری و عملکرد سازمان...

دسامبر 31, 2022