راهنمای تبدیل شدن به مدیر عامل موفق


تحقق بخشیدن به هدف

نویسنده: ادی ایگنیشس

مدل‌های کسب‌وکار همواره سهامداران را در اولویت قرار می‎دادند؛ اما در دهۀ گذشته مجلۀ کسب‎وکار هاروارد مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‎هایی...

7 آبان 1401