فرهنگ سازمانی


روح یک استارتاپ

نویسنده: رانجای گولاتی

کمپانی‌ها می‌توانند حتی در هنگام رشد خود نیز انرژی کارآفرینی‌شان را حفظ کنند. یک پدیده‌ی جدایی‌ناپذیر و نامشهود در تمامی...

1 مهر 1399