زنان و کسب و کار


میراث #من_هم

نویسنده: نیکول تورس

آموزه‎‌های حاصل از این جنبش و مطالبات بعدی خانم‎‌ها از زمان افشای اتهامات مبنی بر سوءاستفاده‎‌ی جنسیِ تهیه‎‌کننده‎‌ی هالیوود هاروی...

27 دی 1399

تأثیرات منفی هشتگ من_هم

داده‌های جدید اثرات منفی این جنبش بر زنان را نشان می‌دهد در پاییز سال 2017، هنگامی که نیویورک‌تایمز و سایر...

17 مهر 1399