اسکات میفیلد

استاد امور مالی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


راهـی بهتر برای ارزیابی عملکرد مدیران

امور مالی و سرمایه‌گذاری نویسنده: میهیر دسای و مارک اگان و اسکات میفیلد

یک معیار جدید، از انحرافات بازده کلی سهامداران عبور کرده است و از منظر دیگری به قراردادهای بازخرید می‌پردازد. بازده کل سهامداران (TSR)، برای شرکت‌های سهامی عام، به معیار قطعی عملکرد تبدیل شده است. ازآنجاکه پاداش مدیران طی دو دهۀ گذشته از اعطای سهام و اختیاراتی که به‌تدریج به آن‌ها تعلق می‌گرفت به اعطای همان...

آوریل 30, 2022

دسته های مقالات