...

جاناتان نولس

وی بنیان‌گذار شرکت مشاورۀ تایپ تو کانسالتینگ است.


هدف هدفتان چیست؟

کسب‌کار و جامعه نویسنده: جاناتان نولس و تام هانسیکر و الیسون جیمز و هانا گروو

شاید «چرایی»تان آن چیزی نباشد که فکر می‌کنید. امروزه رهبران کسب‌وکارها برای اعلام اهداف سازمانشان تحت فشار مضاعفی قرار دارند، همان‌طور که در دهه‌های 80 و 90 میلادی با چالش‌هایی همچون تدوین بیانیۀ چشم‌انداز و ماموریت مواجه بودند. هرچند توجه کنونی به نقش شرکت‌ها در اقتصاد و جامعه جنبه‌های مثبت زیادی دارد، اما ممکن است...

آوریل 30, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.