...

ران کوهاوی

یکی از همکاران ارشد در بخش آموزش تحصیلات تکمیلی از دانشگاه پنسیلوانیا است که مدیر طرح دکترای PennCLO می‌‎باشد. او مؤلف کتاب «چگونه در محیط کار خوشحال باشیم» (انتشارات مجله کسب‌وکار هاروارد، 2017) و یکی از نویسندگان «رهبری اولیه»، «رهبری هم‌نوا» و «تبدیل‌شدن به یک رهبر هم‌نوا» است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.