...

سایمون مک‌میهن

معاون اجرایی و سرپرست تحقیقات ESG در سستینالیتیکس است که یک شرکت تحقیق و ارزیابی در حوزۀ ESG و راهبری شرکت محسوب می‌شود.


چالش ارزیابی عملکرد ESG

کسب‌کار و جامعه نویسنده: سایمون مک‌میهن

وقتی پس از دریافت مدرک MBA در حوزۀ امور مالی و پایداری، همکاری‌ام را با سستینالیتیکس شروع کردم، موضوع ارزیابی عملکرد کمپانی‌ها در مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) نوظهور بود. کمپانی ما فقط 20 نیرو در دفتر تورنتو داشت و گزارش‌های مربوط به 300 کمپانی را آماده می‌کردیم، کمپانی‌هایی که اکثرشان کانادایی بودند و...

جولای 9, 2021

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.