...

مایکل سگال

استاد بازنشستۀ دانشکدۀ مطالعات بازرگانی پاریس و عضو "بنیاد بین‌‌المللی بورد" است.


اصول اخلاقی برای مدیریت داده‌های مردم

کسب‌کار و جامعه نویسنده: دومینیک روزیه و مایکل سگال

پنج مورد از مهم‌ترین مسائل، قابلیت رمزگذاری، ذخیره‌سازی، تحلیل و اشتراک‌گذاری داده‌ها، فرصت‌های مهمی برای شرکت‌‌ها می‌‌سازد. به همین دلیل حتی در شرایط اقتصادی بی‌ثبات نیز مشتاقانه روی هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. کدام مشتریان به کدام محصول شما علاقه دارند و چه زمانی آن‌ها را می‌خرند؟ احتمال پیشی گرفتن یا عقب افتادن کدام‌یک از رقبا...

می 12, 2024

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.