...

متیو واینزیرل

استاد دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.        


لزوم طراحی استراتژی فضایی از سوی شرکت‌ها

نوآوری و خلاقیت نویسنده: متیو واینزیرل و پریتویراج چودهوری و تارون خانا و برندان روسو

طراحی استراتژی فضایی برای برندها کاهش شدید در هزینه‌های پرتاب و تعدد ماهواره‌های جدید، فرصت‌ ارزشمندی برای کسب‌وکارها است. اوایل دهۀ 2000 و با خاتمه یافتن برنامۀ شاتل‌های فضایی آمریکا، سیاست‌های دولت در این زمینه تغییر کرد. آن موقع تمام سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات فضایی از طریق ناسا و وزارت دفاع آمریکا صورت می‌گرفت. برای مشاهده...

دسامبر 31, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.