...

رونالدو ماشاوَر


مدیر اجرایی وبسایت سوق دات کام و بحث در مورد ایجاد یک مرکز کسب‌وکار الکترونیک در خاورمیانه

کارآفرینی و استارتاپ‌ها نویسنده: رونالدو ماشاوَر

کسب اعتماد در مناطقی که پرداخت‌ها در آنجا به صورت نقدی صورت می‌گیرد. برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

ژانویه 4, 2019

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.