...

پانکاج گماوات

استاد جهانی «مدیریت و استراتژی» و مدیر مرکز «جهانی‌سازی آموزش و مدیریت» در دانشکده کسب‌وکار دانشگاه استرن نیویورک می‌باشد. وی همچنین استاد حوزه‌ی استراتژی جهانی دانشکده کسب‌وکار IESE اسپانیا است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.