...

پل لینواند

مدیر PwC در شعبۀ آمریکا و مسئول واحد رشد و استراتژی توانمندی‌محور در استراتژی‌اَند است. او استاد حق‌التدریسی دانشکدۀ کلوگ در دانشگاه شمال غربی و نویسندۀ مشترک چندین کتاب ازجمله "فراتر از دیجیتال: رویکرد رهبران بزرگ برای تحول سازمان و آینده‌سازی" است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.