...

آشتوش راگووانشی

جراح قلب و معاون هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر اجرایی سیستم درمان نارایانا است که 24 بیمارستان، 7 مرکز قلب و شبکه‌ای از پایگاه‌های مراقبت‌های اولیه را در سرتاسر هند اداره می‌کند.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.