...

آیرین پاداویچ

استاد ممتاز میلدرد و کلود پپر در حوزه‌ی جامعه‌شناسی از دانشگاه ایالت فلوریدا است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.