...

ارین اسکات

سخنران ارشد گروه نوآوری فناوری، کارآفرینی و مدیریت استراتژیک در دانشکده‌ی مدیریت اسلون از ام‌آی‌تی است.


استراتژی برای استارتاپ‌ها

استراتژی و اجرا نویسنده: ارین اسکات و اسکات استرن و جاشوا گانز

به ‌عنوان یک استارتاپ، رپیداس‌او‌اس یک نمونه‌ی ساده و تاثیرگذار بود: تماس‌های اورژانسی را به عصر گوشی هوشمند می‌آورد. سیستم‌های پاسخگویی اضطراری در عصر پیش از موبایل تکامل یافته بودند و به همین دلیل تعداد اندکی از آن‌ها می‌توانستند به‌دقت موقعیت تماس‌گیرنده‌هایی که از گوشی موبایل استفاده می‌کردند را تعیین نمایند که همین امر به...

سپتامبر 26, 2019

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.