...

برنت آدامسون

نایب‌رئیس موسسه تحقیقات گارتنر و یکی از مؤلفان کتاب «مشتری چالشگر» و کتاب بسیار پرفروش «فروش به سبک چالشگر» است.


معنابخشی به فروش

فروش و بازاریابی نویسنده: برنت آدامسون

ویراستار تخصصی: سعید قدوسی‌نژاد؛ مشتریان شما با انبوه اطلاعات احاطه شده‌اند. به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌شان کمک کنید. مشتریان B2B با حجم گستردۀ اطلاعات دربارۀ محصولات و خدمات روبه‌رو هستند: گزارش تحلیلگران، بلاگ شرکت‌ها، تبلیغات وب‌سایت‌ها، بازاریابی ایمیلی، اینفوگرافیک‌ها، پادکست‌ها، مقالات معرفی محصولات، توصیه‌های زبانی اطرافیان. همۀ این‌ها برای جلب نظر خریداران رقابت می‌کنند. حجم اطلاعات...

آوریل 24, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.