...

توماس رولت

استاد رهبری دانشکدۀ کسب‌‌وکار جاج در دانشگاه کمبریج است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.