...

جمیل زکی

استادیار دانشگاه روانشناسی استنفورد، مدیر آزمایشگاه نوروساینس اجتماعی استنفورد و نویسندۀ کتابِ «جنگ برای مهربانی: همدلی در دنیای آسیب دیده» است. او روی روابط انسانی، فایدۀ آن‌ها برای ما و نحوۀ بهبود روابط افراد و سازمان‌ها تحقیق می‌کند.


نگذارید بدبینی به فضای کارتان لطمه بزند

فرهنگ سازمانی نویسنده: جمیل زکی

بازیابی اعتماد و اطمینان در رهبران و در سازمانتان مدیرعامل بودن در شرکت مایکروسافت شاید آرزوی دست‌نیافتنیِ همۀ مدیران اجرایی صنعت فناوری باشد؛ اما در سال 2014 اینگونه نبود. رشد شرکت متوقف شده بود. مایکروسافت با از دست دادن سرنخ‌های اولیه در مورد گوشی‌های هوشمند و سایر فناوری‌های جدید، سهم بازار خود را به اپل، گوگل...

اکتبر 31, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.