...

جولی شاه

استاد هوانوردی و فضانوردی ام‌آی‌تی است. او رهبر گروه ربات‌های تعاملی و یکی از مدیران بنیاد آیندۀ کار است.


استراتژی هوشمندانه‌تر برای استفاده از ربات‌ها

استراتژی و اجرا نویسنده: بن آرمسترانگ و جولی شاه

اتوماسیون باید تمرکزش را بیش از بهبود بهره‌وری، روی افزایش انعطاف‌پذیری بگذارد. سال 1982، جنرال موتورز هدفش را ساخت «کارخانۀ آینده» اعلام کرد. قرار بود شعبۀ جنرال موتورز در شهر سگینا، با اتوماسیون فرایند تولید، کسب‌وکار شرکت را در حضور رقبای قدرتمند ژاپنی همچون تویوتا و نیسان احیا کند. دو سال قبل، کمپانی ضرر 763...

فوریه 6, 2024

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.