...

جیمز گیلمور

هم‌بنیانگذار شرکت استراتژیک هورایزون است.


کسب‌وکار «شُما»ی متحول‌شده

استراتژی و اجرا نویسنده: لنس بیتنکورت و جوزف پین و جیمز گیلمور و دیوید نورتن

ویراستار تخصصی: اسماعیل راستی‌پور؛ نحوۀ رقابت بر سر تحولات شخصی‌سازی شده هدف اصلی افرادی که به باشگاه‌های بدنسازی می‌روند، دسترسی به دستگاه‌ها یا داشتن مربی نیست؛ بلکه داشتن اندامی متناسب است. هدف اغلب کسانی که به مطب پزشک یا بیمارستان مراجعه می‌کنند، گرفتن نسخۀ دارو، معاینه‌شدن یا صرفا طی‌کردن روندهای درمانی نیست، بلکه بازیابی سلامتی...

آوریل 19, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.