...

دیوید دنکس

استاد فلسفه و علم داده‌‌ها در دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو است.


آیا فناوری تشخیص چهره امنیت را افزایش می‌دهد؟

مطالعه موردی نویسنده: ماری جنتیله و دیوید دنکس و مارالی هارل

فناوری تشخیص چهره و مصائب آن زنگ هشدار آن‌قدر بلند بود که نگهبان صدای بث ویلیامز را نشنید. چراغ‌های ال‌ای‌دی روی دیوار آبی و صورتی مهدکودک کاب‌هاوس چشمک می‌‌زدند. نگهبان به‌سرعت از جایش بلند شد تا اجازه ندهد ماریا سانچز وارد شود و دخترش را بردارد. دستش را جلوی او قرار داد. ماریا سراسیمه به...

دسامبر 31, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.