...

ساگار گوئل

مدیر اجرایی و عضو ارشد گروه مشاورۀ بوستون در شعبۀ سنگاپور و عضو موسسۀ هندرسون BCG است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.