...

پتی مک‌کورد

بین سال‌های 1998 تا 2012، مدیر ارشد استعداد در نت‌فلیکس بود و هم‌اکنون به استارتاپ‌ها و کارآفرین‌ها مشاوره می‌دهد. او نویسنده‌ی «قدرتمند: ایجاد فرهنگ آزادی و مسئولیت‌پذیری» (سیلیکون گیلد، 2018) می‌باشد که این مقاله از آن برداشته شده است.


دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.