...

کای ریمر

استاد فناوری اطلاعات و سازمان‌دهی در دانشگاه سیدنی است.


هوش مصنوعی با چهرۀ انسان

تکنولوژی نویسنده: دن لووالو و مایک سیمور و کای ریمر و لینگیائو (آیوی) یوآن و آلن دنیس

استدلال‌های موافق و مخالف برای کارمندان دیجیتال شرکت‌ها دوست دارند تجربیات غنی‌تر و جذاب‌تری برای مشتریان خود بسازند. این یکی از کارآمدترین روش‌ها برای ایجاد و حفظ برتری رقابتی است. اما چالش اصلی سازمان‌ها، خلق تجربیات مناسب برای کل مصرف‌کنندگان، بدون کالایی کردن یا کاهش شخصی‌سازی آن‌هاست. استخدام افراد بیشتر برای حل مشکلات، بسیار پرهزینه...

فوریه 8, 2024

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.